Przejdź do treści

Olgrum

Polityka prywatności

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych w Olgrum Sp. z o.o.

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”),a także wynikającego z tych przepisów obowiązku informacyjnego, Olgrum Sp. z o.o. w Gdańsku, Oddział w Olkuszu prezentuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych:

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 „RODO”, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

 

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest Olgrum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olkuszu pod adresem ul. Głowackiego 9, 32-300 Olkusz, NIP: 658-20-17-989, numer REGON: 191258196, tel.: 32 647 36 50 („Administrator” lub/i „firma Olgrum Sp. z o.o.”).

 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub na adres e-mail: olgrum@olgrum.pl

 

Jakie dane przetwarzamy?

Olgrum Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych w odniesieniu do osób fizycznych:

 • dane kontaktowe klientów lub potencjalnych klientów (dane kontaktowe pracowników, współpracowników, przedstawicieli ustawowych, pełnomocników lub reprezentantów takich klientów);
 • dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury w ramach współpracy z klientami; dane identyfikacyjne niezbędne do korespondencji e-mail;
 • dane pracowników niezbędne do przetwarzania z punktu widzenia odrębnych przepisów;

 

Skąd mamy Państwa dane?

Państwa dane pozyskaliśmy:

 • bezpośrednio od Państwa;
 • od Partnera / Podmiotu trzeciego współpracującego z Olgrum Sp. z o.o., który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody.

 

Do czego będziemy używać Państwa danych?

Państwa dane będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 • w celu realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (np. przesyłanie ofert handlowych, które będą odpowiedzią na kierowane zapytania) ;
 • w celu zawarcia i wykonania umowy z Olgrum Sp. z o.o.;
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Olgrum Sp. z o.o., np. wystawienia faktury lub rachunku, realizacji zatrudnienia, usługi statutowej i innej;
 • w celu realizacji zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń

 

 

Z pewnością Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko w czasie:

wykonania zadań Olgrum Sp z o.o. i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane i/lub przez czas, w którym Olgrum Sp. z o.o. może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

 

Czy mają Państwo obowiązek podać dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z Olgrum Sp. z o.o., podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.

 

 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:

 • zawarcie i wykonanie umowy z Olgrum Sp. z o.o.;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Olgrum Sp. z o.o. (np. wystawienie faktury, realizacja zatrudnienia);
 • prawnie uzasadniony interes Olgrum Sp. z o.o. – dane będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, a także podmiotów świadczących nam pomoc: informatyczną, doradczą, konsultacyjną oraz innym działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych, w tym umownych;
 • wyrażona przez Państwa zgoda.

 

 

Co mogą Państwo robić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od Olgrum Sp. z o.o. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także możemy je, na Państwa żądanie, przenieść do innego administratora danych.

 

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną Olgrum Sp. z o.o. w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Olgrum Sp. z o.o. jest legalne.

 

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Olgrum Sp. z o.o.?

Skargi kierować można do właściwego organu nadzorczego w tej kwestii będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa. Olgrum Sp. z o.o. jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

OLKUSZ, 07.03.2018

 

PREZES ZARZĄDU

Jacek Piś