Ga naar de inhoud

Olgrum

Privacy policy

Privacy beleid en gegevensbeveiliging bij Olgrum Ltd.

 

In verband met de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (aangeduid als “RODO”), alsmede de informatieverplichting die uit deze verordeningen voortvloeit, presenteert Olgrum Sp. z o.o. in Gdańsk, Olkusz Branch hieronder informatie over de verwerking van persoonsgegevens.

 

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens:

Uw gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1 van de “RODO”, d.w.z. op basis van de noodzaak van de verwerking voor doeleinden die voortvloeien uit gerechtvaardigde belangen die door de beheerder of door een derde worden nagestreefd.

 

Wie is de beheerder van uw gegevens?

De beheerder van de persoonsgegevens is Olgrum Sp. z o.o., gevestigd in Gdańsk, afdeling Olkusz, 9 Głowackiego Street, 32-300 Olkusz, NIP: 658-20-17-989, REGON nummer: 191258196, telefoon: 32 647 36 50 (“Beheerder” en/of “bedrijf Olgrum Sp. z o.o.”).

De Beheerder kan schriftelijk worden gecontacteerd, per post naar het hierboven vermelde adres of per e-mail: olgrum@olgrum.pl

 

Wat voor soort gegevens verwerken wij?

Olgrum Ltd. verwerkt de volgende categorieën van gegevens met betrekking tot individuen:

 • Contactgegevens van klanten of potentiële klanten (contactgegevens van werknemers, medewerkers, wettelijke vertegenwoordigers, advocaten of agenten van dergelijke klanten).
 • Gegevens die nodig zijn voor identificatie met het oog op het sluiten van een contract, het uitvoeren van een dienst en het uitreiken van een factuur in het kader van de samenwerking met klanten, identificatiegegevens die nodig zijn voor e-mailcorrespondentie.
 • Personeelsgegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking vanuit het oogpunt van afzonderlijke regelgeving.

 

Hoe komen we aan uw gegevens?

We hebben uw gegevens verkregen:

 • Rechtstreeks van u.
 • Van een partner / partij die samenwerkt met Olgrum Sp. z o.o., die uw persoonsgegevens heeft verstrekt op basis van uw toestemming.

 

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij verwerken uw gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van activiteiten die op uw verzoek worden uitgevoerd voorafgaand aan het aangaan van een contract (bijvoorbeeld het versturen van commerciële aanbiedingen in antwoord op uw vragen).
 • Om een overeenkomst met Olgrum Sp. z o.o. te sluiten en uit te voeren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Olgrum Sp. z o.o. rust, zoals het uitreiken van een factuur of rekening, het uitvoeren van arbeid, wettelijke en andere diensten.
 • Voor de behandeling van klachten en eventueel onderzoek naar claims

 

Uw persoonsgegevens worden alleen in een bepaalde periode verwerkt:

De uitvoering van de taken van Olgrum Sp. z o.o. en andere wettelijke verplichtingen, waaronder contractuele verplichtingen, en/of voor de periode waarin de wet het bewaren van gegevens voorschrijft en/of voor de periode waarin Olgrum Sp. z o.o. juridische gevolgen kan ondervinden wegens het niet naar behoren uitvoeren of niet uitvoeren van onze wettelijke taken of wettelijke verplichtingen.

 

Bent u verplicht gegevens te verstrekken?

Voor zover de verwerking van uw gegevens plaatsvindt ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst met Olgrum Sp. z o.o., is het verstrekken van uw gegevens een voorwaarde voor het sluiten van deze overeenkomst. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar is noodzakelijk voor het sluiten en uitvoeren van het contract.

Als persoonlijke gegevens niet worden verstrekt, zal het contract niet worden gesloten.

Het verstrekken van gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een factuur is wettelijk verplicht en vloeit voort uit de wet op de belasting op goederen en diensten. Voor het overige is het verstrekken van persoonsgegevens vrijwillig, geen wettelijke of contractuele verplichting en geen voorwaarde voor het sluiten van een overeenkomst.

 

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

De basis voor de verwerking van persoonsgegevens is, afhankelijk van de uitgevoerde activiteiten:

 • Het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst met Olgrum Sp. z o.o.;
 • Nakoming van een wettelijke verplichting die op Olgrum Sp. z o.o. rust (bijv. uitreiking van een factuur, vervulling van een dienstverband).
 • gerechtvaardigd belang van Olgrum Sp. z o.o. – gegevens kunnen door ons worden overgedragen aan onze partners met wie wij overeenkomsten hebben voor samenwerking bij de uitvoering van onze wettelijke taken en andere wettelijke verplichtingen, waaronder contractuele, alsmede entiteiten die ons bijstand verlenen: IT, consulting, advies, en anderen die namens ons optreden en ons diensten verlenen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze wettelijke taken en andere wettelijke verplichtingen, met inbegrip van contractuele verplichtingen;
 • uw uitdrukkelijke toestemming.

 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt?

U hebt het recht om Olgrum Sp. z o.o. te verzoeken om rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking ervan, en wij kunnen deze, op uw verzoek, overdragen aan een andere gegevensbeheerder.

 

Hoe herroept u de toestemming?

U kunt alle of enkele toestemmingen geven, of geen enkele. U kunt elke aan Olgrum Sp. z o.o. gegeven toestemming in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde intrekken zonder dat dit negatieve gevolgen heeft. Het enige wat u hoeft te doen is een e-mail te sturen, te bellen of een bericht per post te sturen naar de hierboven aangegeven contactgegevens. De wil om de toestemming in te trekken kan op elke manier worden geuit, de enige voorwaarde is dat deze ons moet bereiken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens voordat deze plaatsvond, dat wil zeggen, totdat de toestemming wordt ingetrokken, is de verwerking van uw gegevens door Olgrum Sp. z o.o. rechtmatig.

 

Waar kunt u een klacht indienen over de verwerking van persoonsgegevens door Olgrum Ltd?

Klachten kunnen worden ingediend bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in deze kwestie is de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens.

 

Hoe zullen wij uw persoonsgegevens niet verwerken?

Uw persoonlijke gegevens worden niet onderworpen aan geautomatiseerde verwerking (bijv. profilering) die rechtsgevolgen tegen u heeft of u op soortgelijke wijze aanzienlijk treft. Olgrum Sp. z o.o., als beheerder van uw persoonsgegevens, stelt alles in het werk om te zorgen voor alle fysieke, technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke vernietiging, toevallig verlies, wijziging, onbevoegde bekendmaking, gebruik of toegang in overeenstemming met alle toepasselijke wetten.

 

OLKUSZ, 07.03.2018

 

Voorzitter van het bestuur

Jacek Piś